Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

REGULAMIN

ZASADY KORZYSTANIA Z KUCHNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 W SZCZECINIE

Rok szkolny 2023/24

 

 1. Zasady określają sposób odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.

 2. Posiłki wydawane na podstawie ustalonego harmonogramu.

 3. Aktualny jadłospis wywieszony jest na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolnej.

II

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są :

 • uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualnie;

 • uczniowie szkoły, których dożywianie finansuje MOPR na podstawie decyzji, Rada Rodziców oraz inni sponsorzy;

 • dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 59

  w Szczecinie;

 • dzieci uczęszczające na półkolonie organizowane przez szkołę;

 • pracownicy szkoły.

 1. Na obiad składają się: zupa, drugie danie oraz kompot/napój.

 2. Koszt obiadów:

 • Dla uczniów szkoły: 12,80 zł (Rodzice ponoszą koszt tzw. „wsadu do kotła” w wysokości 8,00 zł. Różnicę dopłaca szkoła).

 • Dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 59: 15,00 zł (Rodzice ponoszą koszt tzw. „wsadu do kotła” w wysokości 10,00 zł. Różnicę dopłaca szkoła).

 • Dla pracowników szkoły: 15,00 zł.

III

 1. Posiłki dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i uczniów szkoły przygotowywane są zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi.

 2. Obiady sprzedawane są w cyklu miesięcznym (nie ma możliwości wyboru dni posiłków).

 3. Zapisanie ucznia następuje poprzez wpłacenie określonej kwoty, w wyznaczonym terminie, na rachunek bankowy wskazany poniżej oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail: obiady@op.pl

 4. Opłaty za obiady uiszczane są na konto bankowe:

Dominik Grydziuszko

La Fiesta

ul. Krakowska 35/2

73-110 Stargard

48 2490 0005 0000 4600 4075 4209

Tytułem: wpłata za obiady :miesiąc/rok; imię i nazwisko dziecka; klasa.

 1. Opłaty uiszczane są w określonym terminie (umieszczonym na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej). Wpłaty dokonane po wyznaczonym terminie, będą zwracane wpłacającemu.

 2. Osoby rezygnujące z obiadów winne są poinformować o tym fakcie w terminie wyznaczonym na płatność za dany miesiąc, drogą elektroniczną na adres:

obiady@op.pl

IV

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności.

 2. Zgłoszenie nieobecności następuje drogą elektroniczną na adres:

obiady@op.pl

najpóźniej do godziny 1400 w dniu poprzedzającym dzień nieobecności.

 1. Dzień w którym nastąpiło zgłoszenie nie jest liczony jako odpis.

 2. W przypadku planowanej nieobecności w szkole grupy uczniów lub klasy z powodu wyjścia, wycieczki, zawodów – wychowawca klasy lub opiekun grupy winien zgłosić ten fakt przynajmniej trzy dni wcześniej.

 3. Odliczanie kwoty następuje z płatności w następnym miesiącu.

 4. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

V

Zasady obowiązują od dnia 01.09.2023 r.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Dziennik

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Certyfikat:

Pogoda